Misja Buddyjska - Trzy Schronienia w Polsce

O Misji

Misja Buddyjska — Trzy Schronienia w Polsce jest organizacją buddyjską, która stoi poza sekciarskimi podziałami i ma dwa zasadnicze cele.

Pierwszym jest wspieranie i promowanie edukacji polskich mnichów i mniszek w krajach buddyjskich. Misja jest otwarta na wszystkie tradycje buddyjskie. Każda osoba pragnąca zostać mnichem czy mniszką może zostać wyświęcona w dowolnej spośród istniejących tradycji buddyjskich, zgodnie z własnym wyborem. Działalność Misji zasadza się na naukach Siakiamuniego Buddhy i w jej ramach nie są uznawane żadne formy podziałów i sekciarskiej rywalizacji.

Drugim celem Misji jest rozpowszechnianie w Polsce nauk Dharmy, poprzez przedstawianie ich w możliwie najbardziej zrozumiałej formie. W ten sposób Misja zmierza do utorowania buddyzmowi drogi do stania się w Polsce religią bardziej zrozumianą i społecznie akceptowaną. Przedstawienie społeczeństwu polskiemu ideałów buddyjskich winno pozwolić na uniknięcie spotykanego w krajach nie-buddyjskich obrazu tej religii jako kolejnej sekty.

* * *

Misja utrzymuje kontakty z głównymi ośrodkami różnych zakonów i tradycji buddyjskich, i w ten sposób poszukuje najbardziej stosownych świątyń i klasztorów, gdzie kandydaci na duchownych mogliby otrzymywać wyświęcenia i odbywać studia i praktyki religijne. Celem Misji jest również budowanie i wspieranie w Polsce buddyjskich klasztorów, gdzie mnisi i mniszki mogliby żyć i kontynuować swoją praktykę duchową oraz świątyń dostępnych również dla osób świeckich. Miejsca takie będą służyć jako ośrodki codziennej praktyki i nauki świeckich buddystów oraz jako ośrodki informacji o buddyzmie.

Od członków Sanghi (mnichów i mniszek) oczekiwać się będzie pomocy świeckim buddystom w ich dążeniach religijnych, podczas gdy wyznawcy świeccy winni rozumieć rolę jaką Sangha odgrywa w społeczeństwie buddyjskim. Jeśli chodzi o praktykę i studia religijne, to każdy winien postępować zgodnie z zasadami tradycji, do której należy.

* * *

Misja będzie dążyć do osiągania swoich założeń poprzez: